Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

POMOC DE MINIMIS

Opublikowano: poniedziałek, 14, kwiecień 2014 17:13
Redaktor

Dofinansowanie Kosztów Kształcenia Młodocianych Pracowników

Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe informuje, że pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

1. w przypadku nauki zawodu - do 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.

2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 roku. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczęli naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70 b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach, w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z właściwymi przepisami.

 

W związku z faktem, iż od dnia 1 lipca 2014 r. pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podjął prace nad nowelizacją rozporządzeń krajowych, tj.: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354, ze zmianami).
Jednak w związku z licznymi uwagami zgłoszonymi w trakcie uzgodnień międzyresortowych, nie udało się zakończyć prac legislacyjnych
w terminie umożliwiającym odpowiednio wczesne wejście w życie nowelizacji w/w rozporządzeń.


Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.


Do wniosku pracodawca zobowiązany jest dołączyć kopie, potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem, dokumentów:

1. potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u  pracodawcy,
2. potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
3. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
4. świadectwa pracy młodocianego pracownika;
5. potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym - oryginał;
6. świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki zawodu);
7. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
8. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
9. oświadczenia o powiązanych jednostkach gospodarczych;
10. oświadczenia o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw.
 
UWAGA:
Wnioskodawca, który wyrejestrował działalność gospodarczą, będący osobą fizyczną nie podlega przepisom o pomocy publicznej, dlatego też do wniosku o dofinansowanie nie należy dołączać:
1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
3. oświadczenia o powiązanych jednostkach gospodarczych;
4. oświadczenia o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 70b
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U.
z 2014 r. poz. 232).
3. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626).
4. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, ze zmianami).
5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, art. 37 ust. 1, 2a, 7, art. 39 (Dz. U. z 2007 r.
Nr 59, poz. 404, ze zmianami).
6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.UE L 352 z 24.12.2013).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, ze zmianami).


Po dokonaniu wnikliwej analizy dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, Burmistrz Ujazdu wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy de minimis oraz zaświadczenie o wysokości udzielonej podmiotowi gospodarczemu pomocy de minimis.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 3 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) każdy pracodawca, który podpisze umowę o pracę
z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, zobowiązany jest zawiadomić o tym Burmistrza Ujazdu (zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem).


Wnioski o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe, ul. Mickiewicza 4.

 
Kategoria: